TRIVSELREGLER DHK1. Ansvaret för campingen åligger styrelsen och av denna utsedda förtroendemän.

2. Campingen är uppdelad i fyra kvarter. Ansvariga inom kvarteret är en kvartersvärd och vice kvartersvärd dessa utses varje år på höstmötet.

3. Medlem ska visa hänsyn och ej uppträda störande. Tystnad ska iakttas mellan kl. 23.00 och 7.00. Under denna tid får bilkörning endast förekomma från infartsbommen till gästparkeringen. Lördag utsträckt tid till kl. 24.00. Vid arrangerade klubbfester gäller tystnad kl. 01.30. Bilkörning får endast förekomma på ytter- och infartsvägar, ej på mittvägen vid klubbstugan eller på stranden.

4. Bollspel och lekar får endast förekomma på därför avsedda platser. Föräldrar är ansvariga för ev. skador som barnen orsakar. Respektera andras tomter och använd gångvägarna.

5. Husdjur skall hållas i band. Rastning ska ske utanför campingen. Badning av husdjur får endast förekomma intill båtbryggan, utmärkt hundbad.

6. Avfall, latrin och diskvatten ska hanteras enligt hälsovårdsnämndens anvisningar. Husvagnen ska vara ansluten till campingens avloppssystem . Husvagnstoaletter tömmes i särskilt rum vid klubbstugan. Vid vattenposter får fisk ej rensas. Diskning eller rengöring av toaletter är förbjudet. Fiskrens får ske vid lilla båtbryggan. Medlem är skyldig att hålla sin tomt välvårdad.

7. Bommarna ska under lågsäsong 1/10-1/4 hållas låsta liksom klubbstuga, handikapp dusch / toa samt tvättstuga.. Torrtoaletterna hålls låsta under vintersäsong. Under högsäsong ska bommarna under dagtid vara tillskjutna och nattetid senast kl. 23.00 -7.00 vara låsta. Kv.1 ansvarar för bommen vid nedre toaletten, kv.3 för bommen vid båtuppläggningen, städjouren ansvarar för infartsbommen.

8. Medlems familj, barn och föräldrar äger rätt att vistas i husvagn med fast plats. Tillfällig tältning för barn och gäster kan medges på anvisade platser. Medlem har rätt att medta gäster vid vistelse i husvagn. Tillfälliga gäster ska informeras om gällande bestämmelser. OBS! UTHYRNING AV HUSVAGN ÄR FÖRBJUDET.

9. Styrelsen är klubbens talesman gentemot utomstående och besökande på campingen. Ev. missförhållanden ska anmälas till styrelsen.

10. El.anslutning får endast ske med godkänd utomhuskabel, minimum 2,5 kvadrat (HO7-RN-F, REVE, RDOE, RDOT). För el-koppling i tält eller veranda gäller samma bestämmelser. För alla fasta platser finns uttag med elmätare där varje medlem betalar förbrukningsavgift enligt fastställd taxa. Elkabel får ej dras över grannes tomt

11. Hastighetsbegränsning max. 10 km. gäller inom campingområdet. Endast en bil per plats. Gästers bil eller andrabil ska parkeras på P-platsen. P-förbud gäller i övrigt på hela området, och utanför yttervägarna.

12. Medlem kan låna klubbstugan för privat fest efter godkännande av styrelsen eller av styrelsen utsedd. Städning sker efterslutförd aktivitet. Bordtennis eller andra spel får ej förekomma i storstugan.

Holken – Dragsviks barn- och ungdomsrum.
Ungdomar och barn eller föräldrar ansvarar för städning, ordning och trivsel. Styrelsen utser ungdomsansvarig.

13. Städning och renhållning av toaletter etc. uppdelas löpande mellan kvarteren. Styrelsen fastställer städordning och kvartersvärdarna gör upp städlistor. Anslag vid stugan visar vad som ingår i städjouren. Medlem som byter uppsatt städvecka ska meddela kvartersvärd.

14. Sopkärl för källsortering finns gemensam med HHK vid fotbollsplanen. Här finns container för hushållsavfall samt kärl för plast, pappersförpackningar, öl och läskburkar, glasflaskor och tidningar. GROVSOPOR får ej lämnas där. För sopstation och väg ansvarar DHK jämna år och HHK ojämna år. Bakom båtbryggans fiskrens finns plats för kompostering av grenar, löv, gräs osv.

15. Fem diskplatser med varmvatten finns på området. Det är ej tillåtet att diska under rinnande vatten. Duschar finns i stugan, handikappen och bastun. Tänk på att spara på vatten. Tvättmaskin finns vid handikapp toan, polletter till tvättmaskinen kan köpas i kiosken. Städning gäller efter disk, tvätt, dusch. Småbarnsföräldrar ska bistå sina minsta vid toalettbesök så att fel och stopp ej uppstår i vårt avloppssystem.

16. Ett antal gästplatser finns permanent på campingen. Dessutom kan, vid speciella tillfällen, stranden och båtuppläggningen utnyttjas för korttidscamping.

17. Båt- och badbryggan samt uppläggningsplats sköts av båtägarna under ledning av styrelseansvarig. Båtplats kan ges medlem i mån av lediga bryggplatser. De som fiskar ska ta del av de fiskeregler som fås av styrelsens båtansvarige. Observera att nätfiske är förbjudet under sommarhalvåret innanför en linje från Hölösas norra udde och rakt västerut mot vår fiskegräns. Fiskekarta finns uppsatt vid båtbryggan.

18. Bastun är tillgänglig för medlemmar och gäster. Styrelsen utser ansvariga. Det åligger alla bastubadare att bastun sköts på ett riktigt sätt samt att det är städat, låst och iordningställd efter användande. Barn under 15 år får ej använda bastun själva.
Bastun är ingen värmestuga därför skall den alltid vara låst.

19. Städning av campingen sker på städdagar vår och höst. Medlem har skyldighet att medverka vid städning eller av styrelsen beordrade andra arbeten på området. Medlem som ej kan närvara på städdag ska anmäla detta till kvartersvärden. Kvartersvärden rapporterar frånvaro till styrelsen.

20. Gasoltuber, max. P11, måste förvaras på ett betryggande sätt och får ej stå utanför husvagnen. Permanenta grillar eller fiskrökar får ej finnas på tomterna. Klubbens grill står uppställd vid stugan. Fiskrök får ställas vid stranden bakom fiskrenset.

21. Privat försäljning inom campingen ska godkännas av styrelsen. Annonsering på anslagstavlanska dateras och får max sitta 1 månad.

Regler för veranda, insynsskydd och förvaringsskåp finns under punkt ”byggnadsregler”.

Ändring av trivselregler ska beslutas på medlemsmöte.