StadgarStadgar för Dragsviks Husvagnsklubb antagna vid konstituerande möte den 24 juli 1997. Ändrade 25 mars 2000,24 mars 2001, 29 mars 2002, 29 mars 2003, 27 mars 2004, 19 mars 2005 samt 13 mars 2010.

§1 Klubben
skall ha sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom Nyköpings kommun. Den skall tillvarata och utveckla medlemmarnas fritidsintressen...
Klubben skall vara en ideell förening.

§2 Medlemskap
Under förutsättning att den av årsmötet beslutade årsavgiften är inbetald fastställer styrelsen medlemskapet. Medlem får inte ha förtroendeuppdrag i annan husvagnsklubb utan styrelsens medgivande. Endast fysisk person kan vara medlem, detta innebär att dispositionsrätt till tomt och plats upphör efter 1 månad vid förändring.

§3 Möten
Årsmöte hålles senast under mars månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall ske minst fyra veckor i förväg och endast till medlemmar med fast plats, genom meddelande på Dragsviks Husvagnsklubbs hemsida. Till medlemmar med fast plats ska bifogas bokslut, motioner samt valberedningens och styrelsens förslag. Övriga kan på begäran erhålla årsmöteshandlingar av styrelsens sekreterare.
Vid årsmötet skall bland annat följande förekomma:
- fastställande av röstlängd
- fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
- faställande av dagordning
- val av ordförande för årsmötet samt styrelsens val av sekreterare
- val av två justeringsmän – tillika rösträknare
- behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
- fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner
- revisorernas berättelse
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- beslut om administrativa kostnader och reseersättningar
- behandling av förslag från styrelsen och revisorer
- motioner från medlemmarna (förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda sex veckor före årsmötet)
- val av styrelse och suppleanter
- val av revisorer och suppleanter
- övriga val eller uppdrag till styrelsen att utse dessa
- val av valberedning

Höstmöte skall hållas under september månad årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till höstmötet skall ske minst fyra veckor i förväg och endast till medlemmar med fast plats, genom meddelande på Dragsviks Husvagnsklubbs hemsida. Till medlemmar med fast plats ska bifogas budget, resultatrapport för verksamhetsåret, förslag till avgifter. Övriga kan på begäran erhålla möteshandlingar av styrelsens sekreterare.
På höstmötet skall budget och avgifter för kommande år fastställas.

Ledamot av styrelsen äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer. Maka/make (sambo) till styrelseledamot får ej väljas till revisor.

Varje medlem (husvagnsfamilj) med fast plats på Dragsvik har en röst, som kan utnyttjas av mannen eller hustrun (sambon).

Omröstning vid årsmötet sker öppet, utom vid val, då sluten omröstning skall företas om minst 10 % av de röstberättigade så begär.

Vid lika röstetal vinner den mening ordförande företräder, utom vid val då lotten skiljer.

§4 Styrelsen
Till klubbens styrelse är endast medlem (man, hustru eller sambo) valbar.
Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter med minst tre suppleanter.
Ordförande väljes på två år - träder i kraft 2021.
Kassör, sekreterare och övriga ledamöter på två år, suppleanter väljes på ett år. Dock skall tillses att växelverkan uppnås, vilket innebär att halva antalet styrelseledamöter väljes vartannat år.

Det åligger klubbens styrelse att verkställa de beslut som tas på årsmötet, höstmötet eller annat allmänt möte. Om möjligt bör ett allmänt möte hållas i varje kvartal, om inte, bör medlemmarna hållas informerade om verksamheten på annat sätt.

Styrelsen skall organisera och aktivera arbetet inom klubben, stimulera arbetet bland ungdomar, verka för allmän kamratlig samvaro bland medlemmarna.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I styrelsen skall ett arbetsutskott finnas bestående av ordförande, sekreterare och kassör eller annan ledamot som styrelsen utser.

Styrelsens protokoll skall finnas tillgängliga i klubbstugan.

Styrelsen skall till årsmötet lämna årsredogörelse.

Styrelsen skall upprätta särskilda ordningsföreskrifter för Dragsviks husvagnsklubb. Dessa ordningsföreskrifter skall omprövas av styrelsen en gång om året.

§5 Räkenskaper och förvaltning
Klubbens firma tecknas av de personer som styrelsen utser.

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6 a Revision
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas på årsmötet för tiden intill slutet av nästa årsmöte. För samma tid väljes två revisorssuppleanter.

Klubbens räkenskaper, kassa och övriga handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna senast trettio dagar för ordinarie årsmöte.

Revisorerna äger rätt, om de så önskar, att granska räkenskaperna under löpande år. Revisorerna skall årligen till årsmötet avge berättelse över verkställd granskning.

§6 b Valberedning
Valberedningen bör bestå av en ledamot från varje kvarter.
Valberedningen utser inom sig sammankallande.
Valberedningen äger rätt att närvara vid styrelsesammanträden.
Senast 6 veckor före årsmötet skall till styrelsen lämnas ett skriftligt och undertecknat valförslag.

§7 Dragsviks Husvagnsklubb
Området och de färdigställda eller under byggnad varande anläggningarna förvaltas av den på årsmötet valda styrelsen.

Området är indelat i tomter på ca 150 kvm. samt uppdelat i kvarter.

Tomter (100 st) är endast tillgängliga för klubbens medlemmar som innehar husvagn eller husbil, i enlighet med av årsmötet beslutat kösystem. Gästplatser finns för medlemmar som ej har fast plats.

Den som önskar disponera tomt skall göra en framställning till styrelsen eller till person som styrelsen utsett att ansvara för detta arbete. Dispositionsrätten gäller med tre månaders uppsägningoch skall ske kvartalsvis. Den som säger upp sin tomt, äger rätt att återfå grundavgift av klubben. Kostnader för tomtplanering och byggnationer på tomten skall erläggas av den som tillträder platsen till den frånträdande. I de fall den tillträdande ej önskar överta byggnationer skall dessa rivas och bortforslas av frånträdande.

Om överenskommelse av ersättning ej kan nås skall styrelsen fastställa skäligt belopp.

Den som avträder tomten betalar en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Denna avgift fastställer styrelsen. Innan medlem får ta tomten i anspråk skall till klubben inbetalas grundavgift, tomtplaneringskostnad och hyresavgift för innevarande kvartal.

Om årsmötet beslutar att höja grundavgiften utgår index på det förhöjda beloppet påföljande år. Medlem som haft dispositionsrätt till tomt mindre än ett år vid överlåtelse har icke rätt till indexuppräkning. Denna regel gäller icke vid tomtbyte. För anläggningens uppbyggnad och driftskostnader uttages en kvartalsavgift, vilken fastställs på höstmötet. Om fordon har gasolanläggning skall anläggningen vara besiktigad och godkänd. Årlig gasoltest skall utföras på vagnar med fast plats på campingen. Kvartersvärdar utses på höstmötet men kan av styrelsen under löpande år ersättas eller kompletteras.

§8 Brygg och båtplatser
Platsinnehavare på Dragsvik kan hyra brygg- och uppläggningsplats i mån av tillgång. Avgifter för detta fastställes på årsmötet. Styrelsen utser båtkommitte efter förslag från årsmötet.

§9 Arbetsplikt
För att nedbringa anläggnings- och driftskostnader skall varje husvagnsfamilj utan ersättning göra arbetsinsatser. Vid arbetsoförmåga kan arbetsplikten utföras via kanslitjänst. Det är styrelsens uppgift att fördela och övervaka detta arbete. Om medlem trots kallelse uteblir från arbetsplikten eller på annat sätt vägrar delta i arbetet äger styrelsen rätt att vidtaga de åtgärder som styrelsen anser påkallat. Det är varje husvagnsfamiljs skyldighet att väl vårda klubben allmänna egendom samt hålla rent och snyggt på sina tomter.

§10 Ordningsföreskrifter
Medlem som icke betalat fastställda avgifter till klubben inom 10 dagar efter förfallodag påförs en tilläggsavgift på 10 %.

Efter 30 dagar utfärdar styrelsen en erinran. Har medlem därefter icke hört av sig inom 10 dagar, betalat skulden eller förebär godtagbart förfall, skall styrelsen ta ställning till fortsatt medlemskap.

Detta innebär att medlem förlorar dispositionsrätten till tomten på Dragsviks-området.

Denna åtgärd gäller också om medlem motarbetar klubbens verksamhet eller ändamål och uppenbart skadar klubbens intressen, vilket bl a kan innebära att medlem uppträder störande, bråkigt eller våldsamt mot övriga medlemmar eller deras gäster.

Om vederbörande medlem, efter noggrann undersökning, icke rättar sig efter styrelsens varning, verkställs beslutet enligt ovan.

Om en medlems agerande kan betraktas som grovt, äger styrelsen rätt att verkställa beslut enligt ovan med omedelbar verkan.

Medlem som har dispositionsrätt till tomt har icke rätt att mantalsskriva sig på Dragsvik.

§11 Besiktningar
Styrelsen eller av denna utsedda personer äger rätt att kontinuerligt utföra kontrollbesiktningar inom området. Besiktningar skall annonseras på anslagstavlan. Om någon byggnation är gjord sedan senaste besiktning råder närvaroplikt av boende på utsatt besiktningsdag. Om närvaro ej kan ske, måste det anmälas till styrelsen eller till de utsedda personer som handhar detta.

§12 Ändring
Ändring eller komplettering av dessa stadgar kan endast ske på klubbens årsmöte. Kvalificerad majoritet krävs, d.v.s. 2/3 majoritet.

§13 Upplösning
Vid eventuell upplösning av Dragsviks husvagnsklubb skall detta ske på årsmötet och ett därpå följande extra årsmöte.