StadgarStadgar för Dragsviks Husvagnsklubb antagna vid möte den 24 juli 1997. Ändrade 25 mars 2000, 24 mars 2001, 29 mars 2002, 29 mars 2003, 27 mars 2004, 19 mars 2005, 13 mars 2010 samt 26 mars 2022.§1 Klubben

Klubben skall ha sitt huvudsakliga verksamhetsområde inom Nyköpings kommun. Den skall tillvarata och utveckla medlemmarnas fritidsintressen avseende husvagns och husbilscamping. Klubben skall vara en ideell förening.

§ 2. Medlemskap
Endast fysisk person som tilldelas fast plats kan vara medlem i Dragsviks husvagnsklubb. Styrelsen beviljar medlemskap under förutsättning att den av höstmötet beslutade medlemsavgiften och depositionsavgiften är inbetald. Medlem får inte ha förtroendeuppdrag i annan husvagns eller husbilsklubb utan styrelsens medgivande. Medlem kan inte mantalsskriva sig på Dragsvik.

§ 3. Möten
Årsmöte skall hållas senast under mars månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske senast fyra veckor före årsmötet och endast till medlemmar med fast plats. Kallelse skall ske skriftligen, via e-mail eller per post.
Till kallelsen skall bifogas bokslut, motioner samt valberedningens förslag till styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer samt revisorssuppleanter. Ledamot i styrelsen äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller val av revisorer eller revisorssuppleant. Maka/Make eller sambo till ledamot får inte väljas till revisor/revisorssuppleant. Varje fast plats har en röst som kan avges av maka/make eller sambo. Röstning vid årsmötet sker öppet utom vid val av förtroendevald då sluten omröstning skall ske om mer en 10% av de röstberättigade så begär. Vid lika röstetal vinner den mening som ordföranden företräder utom vid val av förtroendevald då lotten skiljer.

Vid årsmötet skall bland annat följande behandlas:

- Val av mötesordförande.
- Val av protokollförare.
- Fastställande av röstlängd.
- Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
- Fastställande av dagordning.
- Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.
- Styrelsens verksamhetsberättelse.
- Fastställande av balansräkningen och resultaträkning.
- Beslut om ekonomiska dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- Revisorernas berättelse.
- Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Beslut i fråga om ersättning till styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
- Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
- Val av kassör för kommande verksamhetsår.
- Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
- Val av revisorer samt suppleanter.
- Val av valberedning.
- Motioner och i kallelsen anmälda övriga ärenden.
Höstmötet skall hållas i september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till höstmötet skall ske senast fyra veckor före höstmötet. Kallelse skall ske skriftligen, via e-mail eller per post. Till kallelsen skall bifogas budget, delårsrapport för verksamhetsåret samt förslag på avgifter för kommande budgetår.
För anläggningens uppbyggnad och driftskostnader uttages en kvartalsavgift, vilket fastställs på höstmötet. På höstmötet skall budget och avgifter för kommande år fastställas.
Kvartersvärd och vice kvartersvärd utses på höstmötet men kan av styrelsen under löpande år ersättas eller kompletteras.

§ 4 Styrelsen
Klubbens styrelse skall bestå av ordföranden, kassör samt minst fem eller sju ledamöter samt minst två och max tre suppleanter. Till styrelsen är endast medlem, man/hustru eller sambo valbar som har innehaft fast plats i minst ett år.
Ordföranden och kassör väljs på två år. Övriga styrelseledamöter väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. För att växelverkan skall uppnås skall halva antalet styrelseledamöter väljs vart annat år. Det åligger klubbens styrelse att verkställa de beslut som tas på årsmötet, höstmötet eller annat allmänt möte.
Styrelsen skall organisera och aktivera arbetet inom klubben och verka för allmän kamratlig samvaro bland medlemmarna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I styrelsen skall ett arbetsutskott finnas bestående av ordföranden, kassör och annan ledamot som styrelsen utser.
Styrelsens protokoll skall finnas tillgängliga i klubbstugan.
Styrelsen skall till årsmötet lämna en verksamhetsberättelse.
Styrelsen skall upprätta särskilda ordningsföreskrifter för Dragsviks husvagnsklubb. Dessa ordningsföreskrifter skall omprövas av styrelsen en gång om året.

§ 5 Räkenskaper och förvaltning
Klubbens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig. Klubbens verksamhets och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 a Revision
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning skall två revisorer väljas på årsmötet för tiden till nästa årsmöte. För samma tid väljs två revisorssuppleanter. Klubbens räkenskaper, kassa och övriga handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna senast trettio dagar före ordinarie årsmöte.
Revisorerna äger rätt, om de så önskar, att granska räkenskaperna under löpande år. Revisorerna skall årligen till årsmötet avge en revisionsberättelse över verkställd granskning.

§ 6 b Valberedning
Valberedningen bör bestå av en representant från varje kvarter. Valberedningen utser inom sig vem som skall vara sammankallande. Valberedningen bör eftersträva att varje kvarter är representerat i styrelsen. Endast en ur varje familj bör representeras i styrelsen. Valberedningen äger rätt att närvara vid styrelsesammanträden. Senast sex veckor före årsmötet skall till styrelsen lämnas ett skriftligt och undertecknat valförslag.

§ 7 Dragsviks husvagnsklubb
Den av klubben arrenderade marken och de färdigställda eller under byggnad varande anläggningarna förvaltas av den på årsmötet valda styrelsen. Området är indelat i fyra kvarter som tillsammans erbjuder 100 fasta platser till medlemmar med husvagn eller husbil. Fördelning av fasta platser sker i enlighet med det kösystem som beslutats av årsmöte. Därutöver finns det ett antal gästplatser för icke medlemmar.
Den som önskar bli medlem med dispositionsrätt till fast plats skall kontakta styrelsen eller den person som styrelsen utsett att sköta kösystemet. Dispositionsrätten gäller med tre månaders uppsägning och skall ske kvartalsvis. Den som säger upp sin plats äger rätt att återfå depositionsavgiften av klubben. Kostnader för planering och byggnation på platsen skall erläggas av den som tillträder till den som frånträder platsen. I de fall den tillträdande ej önskar överta byggnationer så kan den frånträdande välja att riva och forsla bort dem eller lämna dem utan ersättning.
Innan medlem får ta platsen i anspråk skall medlemsavgift, depositionsavgift samt kvartalsavgift för innevarande kvartal betalas in till klubben.
Om fordon har gasolanläggning skall anläggningen vara besiktigad och godkänd. Årlig gasoltest skall utföras på husvagn/husbil med fast plats på campingen.

§ 8 Brygg och båtplatser
Medlem med fast plats kan hyra brygg och uppläggningsplats för båt i mån av tillgång. Avgift för detta fastställes på höstmötet. Båtansvarig utses på höstmötet men kan av styrelsen under löpande år ersättas eller kompletteras.

§ 9 Arbetsplikt
För att nedbringa anläggnings och driftkostnader på campingen skall alla medlemmar utföra arbetsinsatser utan ersättning. Vid arbetsoförmåga kan arbetsplikten utföras via annat lämpligt uppdrag. Det är styrelsens uppgift att fördela och övervaka detta arbete. Om medlem trots kallelse uteblir från arbetsplikten eller på annat sätt vägrar delta i arbetet äger styrelsen rätt att vidtaga de åtgärder som styrelsen anser påkallat. Det är alla medlemmars skyldighet att vårda klubbens allmänna egendom samt att hålla rent och snyggt på sina respektive platser.

§ 10 a Betalningsföreskrifter
Medlem som inte betalt fastställda avgifter till klubben inom tio dagar efter förfallodagen påförs en tilläggsavgift på tio procent på beloppet. Efter trettio dagars utebliven betalning utfärdar styrelsen en erinran. Har medlem därefter icke hört av sig inom tio dagar, betalat skulden eller framfört godtagbart skäl, skall styrelsen ta ställning till fortsatt medlemskap. Om styrelsen fattar beslut om upphörande av medlemskap innebär det även att dispositionsrätten till fast plats på Dragsviks Husvagnsklubb upphör.

§ 10 b Omprövning av medlemskap
Styrelsen skall omprövapröva rätten till medlemskap i de fall medlem;
- Motarbetar klubbens verksamhet eller ändamål.
- Uppenbart skadar klubbens eller medlemmars intressen.
- Uppträder störande, bråkigt eller våldsamt mot medlemmar eller deras gäster.
Styrelsen skall då utfärda en skriftlig varning. Om vederbörande medlem inte rättar sig efter styrelsens varning kan styrelsen fatta beslut om upphörande av medlemskap. Om ett sådant beslut fattas innebär det att medlemmen också mister rätten till fast plats på Dragsviks Husvagnsklubb.

Om en medlems agerande kan betraktas som grovt, äger styrelsen rätten att verkställa beslut om uppsägning med omedelbar verkan.

§ 11. Områdesbesiktning
Styrelsen eller av den utsedda personer skall vid behov eller minst en gång per år utföra plats och byggnationsbesiktning. Om någon byggnation är gjord sedan senaste besiktningen skall den boende närvara vid utsatt besiktningsdag. Om närvaro ej kan ske, måste det anmälas till styrelsen eller till de utsedda personer som handhar detta. Besiktningar skall annonseras på anslagstavlan.

§ 12. Stadgeändring
Ändringar eller kompletteringar av dessa stadgar kan endast ske på klubbens årsmöte. För att ändringar eller kompletteringar skall godkännas krävs det kvalificerad majoritet dvs. 2/3 majoritet.

§ 13. Upplösning
Vid eventuell upplösning av Dragsviks Husvagnsklubb skall detta ske på ett årsmöte och ett därpå efterföljande extra årsmöte. Eventuella tillgångar skall regleras mellan medlemmarna.