Kvatervärdsuppgifter


Gäller även vice i samråd med ordinarie.

Kv.v är styrelsens kontaktperson inom respektive kvarter.

Vid arbetsfördelning mellan kvarteren ger styrelsen Kv.v. arbetsuppgifterna och Kv.v. tar ut lämpligt folk ur kvarteret.

Kv.v. gör upp kvarterets städlista och ansvarar för kallelse, ev. byten och info om städansvaret.

När ny medlem flyttar till kvarteret ansvarar Kv.v för dennes integrering i kvarteret.

Kv.v har ansvaret för den träff som kvarteret tilldelas under året.

Arrangemanget sker i samrådet med styrelsens aktivitets-och ekonomiansvarig.

Utgifter för arrangemanget – begära förskott eller lägga ut pengar.

Intäkter från arrangemanget- ska sändas direkt till klubbens konto.

Kv.v skall arrangera kvartersträffar och informationsmöten.

Minst två protokollförda info-möten bör under året anordnas i kvarteret.

Kv.v. svarar för att bommarna är stängda. Kv.1 vid nedre toan,

Kv.v 3 vid båtuppläggningen. Städjouren ansvarar för att infartsbommen är stängd.

Vid vår-och höststädning skall Kv.v. notera vilka medlemmar som ej deltar och meddela styrelsen.

Ev. tvister inom kvarteret skall Kv.v. söka lösa, om det ej är möjligt ska styrelsen kontaktas.

Kv.v ansvarar för nycklar utlämnande av styrelsen samt att nycklar finns tillgängliga för städjouren.

Kv.v. ska kontrollera brandsläckare och vattentunnor i kvarteret.

Kv.v. ska läsa av elmätare 31/12 och skicka till vår kassör.

Vid områdesbesiktningen ska Kv.v. delta.

Kv.v ska se till att inför årsmötet ha förslag på någon till valberedningen