Kösystem för Dragsviks Husvagnsklubb

Kösystem för Dragsviks Husvagnsklubb


Kösystemet har tre olika köer:

  • Externkön, för icke medlemmar som vill ha en fast plats på Dragsvik.
  • Internkön, för medlemmar som har fast plats men som vill byta till annan plats.
  • Internkön till specifik plats, för medlemmar som vill byta till en specifikt angiven plats.


Turordning:

Medlemmar i internkön går före icke medlemmar i externkön och medlemmar i kön till specifik plats går före både extern och internkön.


När man som icke medlem blir erbjuden en fast plats så har man tio dagar på sig att tacka ja eller nej. Har man tackat nej till erbjudna platser tre gånger så flyttas man tillbaka sist i externkön.


Vi rekommenderar därför att man tackar ja till den erbjudna platsen och där efter ställa sig i internkön och därmed ha möjlighet att byta till annan plats. För att behålla sin plats i internkön skall man i samband med varje årsmöte lämna en förnyad anmälan till köansvarig.


En förutsättning för att bli medlem är att man är införstådd med våra stadgar, regler och villkor. Att man som medlem förbinder sig att fortlöpande på eget ansvar informera sig om eventuella förändringar av dessa. Man får inte ha betalningsanmärkningar och inte heller vara mantalsskriven, fast boende på campingen.


Om den som frånträder sin plats inte kan komma överens med den som står först i kön om ersättning för på platsen utförd byggnation så får den frånträdande gå vidare till den som står tvåa eller trea i kön. Om fortfarande ingen överenskommelse nåtts efter dessa tre försök så gäller de ursprungliga reglerna, se nedan utdrag ur stadgarna.

”Kostnader för planering och byggnation på platsen skall erläggas av den som tillträder till den som frånträder platsen. I de fall den tillträdande ej önskar överta byggnationer så kan den frånträdande välja att riva och forsla bort dem eller lämna dem utan ersättning.”