Byggnadsregler


På varje fast plats får man om förutsättningarna medger utöver husvagn/husbil uppföra altan/trädäck med staket, standby tält eller spiketält/inglasad veranda, paviljong samt förrådsbod. Att tänka på när man planerar sin plats är att det skall vara minst fyra meter mellan campingfordon samt minst tre meter mellan tält, spiketält/inglasad veranda. All byggnation skall beskrivas med tydlig ritning som skall lämnas in till styrelsen för godkännande före byggstart. Dessutom skall grannarna vidtalas. Efter godkännande från styrelsen kan bygget starta och det skall vara slutfört inom max tre månader från byggstart. Det gäller även vid flytt av befintlig byggnad. Renovering av tidigare godkänt bygge, altan eller förråd behöver inget bygglov.

Standby tält

Storlek på tält får bestämmas av förutsättningarna på respektive plats. Tältet kan ha rak front eller front med burspråk.


Spiketält/Inglasad veranda

Spiketält/inglasad veranda är ett alternativ till standby tält. De får ha en totallängd av max sex meter och en bredd av max tre meter. Fronten kan även här vara rak eller ha burspråk. Taket ska vara täckt av plast, plåt eller takpapp. Anslutning till husvagn/husbil godkänns i varje enskilt fall utifrån inlämnad bygglovsritning. Höjd över husvagnstak max 25 cm samt utbyggnad över husvagnstak max 25 cm. Fönster ska vara enhetliga och får ej förses med spröjs eller fönsterluckor. Fasaden ska vara målad i ljus kulör i enlighet med bygglovsansökan. Till ansökan om bygglov skall bifogas en detaljerad konstruktionsritning. De skall vara konstruerade så att de går att nermontera på en dag.


Altan/trädäck

Då förutsättningarna varierar från plats till plats så får man göra en individuell bedömning i varje enskilt fall av längd och bredd av altan/trädäck. Den får inramas med staket av trä eller transparant glas med en maximal höjd av 100 cm. Staket av trä får ej vara täckande utan skall ha minimum 20 mm springa mellan bräderna.


Paviljong

Med paviljong avser vi en metallstomme med tak och eventuella väggar av tyg. En sådan får man ha om förutsättningarna på platsen medger det. För sex eller åttkantig paviljong gäller en maximal diameter på 3,5 m och för fyrkantig paviljong gäller en maximal längd av 3 m i sida. Uppmontering av paviljong kräver att den är fast förankrad i underlaget så att den vid blåsigt väder inte kan lätta från underlaget. Vid montering på trädäck skall helgängad skruv användas. För paviljong behövs inget bygglov.


Tak över grill

Även här avses en metallstomme med en maximal höjd av 240 cm med ett tak av tyg.


Förvaring

Lådor och skåp för förvaring får byggas med hänsyn tagen till förutsättningarna för respektive plats. Den maximala höjden för förvaringsskåp är 180 cm.


Insyns/vindskydd

Man får om man så önskar bygga insyns/vindskydd på sin plats. För denna typ av byggnation gäller en maximal höjd på 180 cm och en maximal längd av totalt sex meter i vinkel. Rak sida får vara maximalt fyra meter. Avvikelse från dessa regler kan förekomma om styrelsen finner synnerliga skäl som motiverar det med hänsyn till platsens beskaffenhet.


Åläggande av myndighet

Styrelsen vill påpeka att medlem kan bli ålagd av byggnadsnämnd eller annan myndighet att riva bygget och stå ansvarig för eventuella påföljder.